แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

Questions marked with a * are required.

 
ตอนที่ 1 ประเภทของผู้ใช้บริการ
 
*1. ประเภทของผู้ใช้บริการ
ผู้ให้ข้อมูล
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
Admin
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา
 
ระดับความพึงพอใจ 1= น้อยที่สุด 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= มาก 5= มากที่สุด
 
*2. ขั้นตอนการทำงานของระบบ
1 2 3 4 5
ความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้งาน
สามารถค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว
การจัดวางองค์ประกอบของเว็บเพจดูเหมาะสม
ความเหมาสะสมของการเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจต่าง ๆ
 
*3. คุณภาพการให้บริการ
1 2 3 4 5
ความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน ของข้อมูล
ความปลอดภัยของข้อมูล
ความทันสมัยของข้อมูล
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
 
*4. สิ่งอำนวยความสะดวก
1 2 3 4 5
การออกแบบภาพกราฟิก มีความชัดเจน เหมาะสม
การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นมีความเหมาะสม
ขนาด สี รูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม
มีระบบการป้องกันความผิดพลาดจากผู้ใช้
 
5. ข้อเสนอแนะ